Make your own free website on Tripod.com

WOENSDAG 4 februari 1953.

PLUNDERAARS TRACHTEN IN `s-GRAVENDEEL BEPROEFDEBEVOLKING TE BESTELEN

REEDS VIJF KONDEN ER WORDEN GEVANGEN GENOMEN

Woensdagmorgen. - Na eerst drie maal door de politie te zijn aangehouden , arriveren we in s-Gravendeel , waarmee de veer-dienst een zeer frequente verbinding onderhoudt. In hoofdzaak is dit voor de afvoer van evacuees en vee. Daar is thans geen plaats voor. Zelfs werkers- behalve dan die er al zijn- heeft men niet meer nodig. Vandaar dat men ieder nauwkeurig vraagt naar zijn beweegredenen , die hem naar s-Gravendeel drijven. Helaas is dit ook noodzakelijk om plunderaars te weren , van wie er al vijf in het Dordtse huis van bewaring zijn inge-sloten. Een andere maatregel tegen deze misdadige elementen is het instellen van een avondklok. Tussen half zeven `S avonds en zeven uur s-morgens is het in s-Gravendeel niet toegestaan op straat te vertoeven , tenzij men toestemming heeft van de burgemeester. De politie heeft opdracht , als geen gevolg wordt gegeven aan een eerste sommatie , direkt te schieten. Hierover vertelt ons 's-Gravendeels energieke burgemeester , ~ de heer C. van Heesen , die we vinden in het gastvrije huis van dokter F. H. van der Bijl~aan de Molendijk , dat tijdelijk als gemeentehuis dienst doet. Sinds zaterdagnacht is de burgemeester rusteloos in de weer voor zijn beproefde gemeente-naren. Overigens prijst de burgemeester de medewerking , die van alle kanten wordt aangeboden en verkregen. We hebben ge-lukkig niemand meer nodig. Je kunt immers ook van het goede teveel krijgen. Men kan zich echter verzekerd houden , dat alle aanbiedingen ons goed hebben gedaan.

 VIJFTIG KISTEN. . . . . .

Ook vertelt de heer van Heesen van het Koninklijk bezoek. Dit heeft de bevolking zeer gewaardeerd , temeer daar Hare Majesteit zich prijzend heeft uitgelaten over de wijze waar-op 's-Gravendeels burgemeester en de bevolking op de over-stromingsramp hebben gereageerd. Gedeputeerden van Zuid-Holland , die eveneens zijn gekomen , waren evenzo tevreden. Met ingang van vandaag wordt de organisatie nog beter. In zekere zin her-neemt het leven zijn normale gang. De gemeentelijke diensten worden ondergebracht in de inmiddels leeggepompte Christelijke school , waardoor coordinatie van de instanties , die zich met de hulpverlening bezig houden , mogelijk wordt. Vele maatregelen moeten immers worden genomen , ten aanzien van lijkenberging-Het juiste aantal slachtoffers weet ik niet. Er zijn vijftig kisten getimmerd-Kadaveropruiming , voedsel en drinkwatervoorziening enz. Dit alles deelt ons de burgemeester mede.

KADAVEROPRUIMING

Daarna spreekt hij van de evakuatie der. bevolking. 3000 mensen konden ordelijk worden afgevoerd , eveneens een grote boeveel-heid vee. Dat er van het vee toch verloren is gegaan , zien we even later. Traktors zijn druk in de weer om de door vletten aangevoerde kadavers , in hoofdzaak van koeien en varkens , weg te slepen. Hier is haast bij , omdat het door de dode beesten besmette water ernstige ziekten , zoals b. v. typhus , kan doen ontstaan. Om dit besmettingsgevaar zoveel mogelijk te beperken verricht men dit lugubere werk met de grootste spoed. Ook het dichten van de kapot geslagen dijken is in volle gang , om de communicatiemogelijkheid weer uit te breiden en om te voorkomen. Zo zijn thans de Boven Havendijk , de Gorsdijk en de Strijensedijk weer goeddeels begaanbaar. De Molendijk echter vertoont nog een gat of vijftien. De Strijensedijk is tot de Steenplaats , ongeveer anderhalve kilometer van Strijen , redelijk te gebruiken. Zo zijn er meer dingen , die er op wijzen , dat de 's-Gravendelers niet bij de pakken neerzitten , hoewel zij diep onder de indruk zijn van het vreselijke leed , dat over hun dorp is gekomen. De Posterijen b. v. hebben inmiddels in een beschuitbakkerij weer een kantoor ingericht. Wel moet men zijn post zelf af-halen , maar het begin is er in elk geval.

10

Ook heeft de burgemeester een conferentie met de dijkgraaf over de drooglegging van de ondergelopen polders. Een eigen-aardige moeilijkheid deed zich voor om dit gesprek te doen doorgaan. De dijkgraaf zat namelijk geisoleerd in Klaaswaal en daarom moest er een motorvlet aan te pas komen , om hem bij de burgemeester te brengen.

Zo probeert men op allerlei manier weer orde te scheppen in de ontstane chaos , om ook daardoor een einde te maken aan de zware beproeving , die s-Gravendeel te doorstaan heeft. God geve Zijn zegen op dit streven. . . . .
 

 

GA VERDER....
GA TERUG NAAR WATERSNOOD-INDEX
GA NAAR HOOFD-INDEX

 

 WvV-G BEZOEK OOK EENS ONZE SPONSOR: PUNTER.NET