Make your own free website on Tripod.com

VRIJDAG 6 februari 1953.

VEERTIEN AFZONDERLJJKE DIENSTEN WERKEN SAMEN IN `s-GRAVENDEEL - OPRUIMINGSWERK IN VOLLE GANG. Tot gisteren heeft burgemeester Van Heesen praktisch alles  alleen beredderd in het verdronken 's-Gravendeel. Met een groep getrouwen stond hij op de bres en onverpoosd hebben deze wakkere lieden gezorgd , dat de ramp niet groter werd. Nadat ongeveer 4800 personen waren geévakueerd en door een reeks van straffe maatregelen de situatie was geconsolideerd , kon worden overgegaan tot het daadwerkelijk herstel. Hiertoe  zijn sinds gisteren verschillende afzonderlijke diensten inge-steld , waarvan die van het Waterschap wel de belangrijkste is voor de strijd tegen het water. Wij gaven hierover gisteren reeds een reportage. De overige diensten zijn op een verbetering van de direkte omstandigheden gericht , alsmede op de voorbe-reiding van de terugkeer der bevolking.

WEER ZES DODEN GEBORGEN.

In de woning van Dr. F. H. van der Bijl troffen wij burgemeester C. van Heesen aan , zichtbaar vermoeid , met rode randen om de licht ontstoken ogen en een schorre stem , die echter niets van het vroegere optimisme had verloren. Zijn direkte medewerker , de tandarts van Gent zat naast hem , deze bedient het telefoon-toestel , een waar symbool van het langzaam terugkerende leven. Ja , we hebben weer telefoon , zei burgemeester van Heesen. De PTT heeft een speciale kabel door de Kil gelegd en nu zijn we met één toestel op het Dordtse net aangesloten.

ONVERWOESTBARE LEVENSWIL.

Dit technische hulpmiddel , dit direkt kontakt met de buitenwereld vanwaar de hulp in velerlei vorm komt , is overigens het enige wat op enig comfort duidt. De dokters-woning is een ware Augiasstal , met jute zakken op de parket-vloeren en een provisorisch ingerichte gaarkeuken in een van de vertrekken. Het dorp biedt verder een even troosteloze aanblik als direkt na de ramp , zij het dan , dat het kleine restant van de bevolking dat op de droge stukjes dijk in de weer droge huizen verblijft op bewonderenswaardige wijze blijk geeft van een onverwoestbare levenswil. Hier en daar zagen wij zelfs huismoeders op de droge bovenverdiepingen stof afnemen , een typisch bewijs dat de Nederlandse vrouw zelfs in de meest benarde omstandigheden haar spreekwoordelijk geworden zindelijkheid trouw blijft.

POGING OM OOGST TE REDDEN. . Uit pakhuizen , die weer droog waren gekomen , werden zakken met lijnzaad weggedragen naar gereedliggende schepen , die deze kostbare vrucht van het land naar Rotterdam zullen ver-voeren om te worden gedroogd. Ploegen studenten waren bezig het overal ronddrijvende vlas bijeen te halen. Ook deze vrucht van noeste arbeid zal per schip worden vervoerd. In Brabant zal men proberen na droging nog te redden wat er te redden valt. Van het gigantische werk aan de dijken gaven wij reeds een indruk. Maar tussen deze bedrijvigheid door gaat het op-ruimings werk voort. Vrijdagmorgen werden daarbij nog zes doden geborgen. Men vermoedt , dat op verschillende plaatsen nog doden liggen. Dit zal pas blijken wanneer men deze plaatsen kan bereiken.

BERGING VAN KADAVERS.

Ook de opruiming van de kadavers is in volle gang. Onder  leiding van de heer R. v. d. Berg werkt een grote groep mannen vrijwillig mee met het Destruktiebedrijf Dordt , dat de ruim duizend verdronken koeien , paarden en varkens zal afvoeren. Met gummihandschoenen aan , ter bescherming tegen vergiftiging , nemen deze mannen de kadavers achter roeiboten op sleeptouw , in de buurt van de haven wordt de trieste buit verzameld en daar worden de kadavers in een schuit geladen. Over de modderige droge stukken gaan paarden met een land-bouwslee achter zich waar het dode vee is opgeladen. Het water in de huizen en op de landerijen is vergiftigd door hetdode vee. Niet iedereen realiseert zich dat , getuige het feit ,

 dat wij een vrouw de was zagen doen met dit besmette water. De burgemeester liet overal een waarschuwing rondbrengenvoor het gevaar van ziekten en besmetting , wanneer men direktkontakt met dit water niet vermijdt.

IN DE RUG AANGEVALLEN.

Gisternacht is nog een verwoed gevecht geleverd om het be-houd van de Strijenschedijk. Deze ramp heeft bewezen , dat opkritieke momenten het gevaar dreigt bij de z. g. slaperdijken. Terwijl men immers zaterdagnacht met succes de zwak geachteBoven Havendijk langs de Kil verdedigde tegen de hogevloeden , werd 's-Gravendeel in de rug overrompeld. Hetwater stroomde door de veilig geachte Molendijk en van dekant van Numansdorp kwam de tweede vloedgolf. Hoewel het dichten van de gaten en het leegpompen van depolders een groots samenspel van krachten is , om `s-Graven-deel weer bewoonbaar te maken , toch is het tijdstip waaropde bevolking zal kunnen terugkeren nog ver.

MOOI SUCCES.

Een mooi succes is ongetwijfeld dat dit weekeinde de Nestin de polder Bevershoek droog zal komen , doch er kan pasaan terugkeer van de bevolking van die wijk worden gedacht , wanneer de toestand in 's-Gravendeel zodanig is , dat men erkan leven , dat wil zeggen , wanneer de eerste levensbehoeftenaanwezig zijn. Zover is men er nog lang niet. Het drinkwaterwordt met tanks aangevoerd. Voor de distributie is eenspeciale dienst ingesteld. De levensmiddelen komen uiteraardin bescheiden hoeveelheden binnen en voor de voedselvoor-ziening is eveneens een speciale dienst ingesteld. Dit allesis er op gericht de velen , die `s-Gravendeel te hulp zijngekomen , en de kleine groep der bevolking die er nog woont , in leven te houden. Vergroting van dat aantal zou nieuwemisère met zich brengen. Vandaar dat burgemeester van Heesenmet klem onder de aandacht van de geevacueerde `s-Graven-delers brengt , dat terugkeer alleen kan worden toegelatenwanneer men daartoe wordt geroepen.

 De veertien diensten die thans gecoordineerd samenwerken , bereiden dit gelukkige tijdstip voor. Iedere dag , die dezedappere en onvermoeibare mannen ongestoord kunnen Werken , brengt de terugkeer dichterbij. Laat ze rustig hun ganggaan , dank zij de opofferende medewerking van velen klarenze het wel.
 

 

GA VERDER....
GA TERUG NAAR WATERSNOOD-INDEX
GA NAAR HOOFD-INDEX

 

 WvV-G BEZOEK OOK EENS ONZE SPONSOR: PUNTER.NET